Na co zwracają uwag osoby rekrutujące

Autor: Ewa Pawluk
źródło publikacji: www.centrumkariery.pl

Z Małgorzatą Igras – Tomczak, dyrektorem departamentu zarządzania zasobami ludzkimi Polkomtel SA, operatora telefonii komórkowej oferującego swoje usługi pod markami: Plus GSM i Simplus, rozmawia Ewa Pawluk

Jaka jest częstotliwość rekrutacji w Pani firmie ?
Rekrutację przeprowadzimy w zależności od potrzeb. Zatrudnienie planowane jest zgodnie ze strategią firmy, zarówno w perspektywie krótkoterminowej(przy uwzgędnieniu potrzeb sezonowych czy okresowych) jak i długoterminowo. Specjaliści HR na bieżąco monitorują potrzeby i wymagania jednostek organizacyjnych i dokonują wewnętrznych uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne jednostki. Zapotrzebowanie na każdego nowego pracownika jest dokładnie analizowane i na tej podstawie specjaliści ds. rekrutacji ustalają plan i źródło pozyskania kandydatów.

Gdzie można znaleźć oferty pracy w Pani firmie ?
Podczas rekrutacji korzystamy ze wszystkich źródeł informacji o potencjalnych kandydatach oraz z różnych kanałów komunikacyjnych. Poszukujemy ich wewnątrz firmy, przez intranet i sieć teleinformatyczną, zamieszczając ogłoszenia w kilku ośrodkach komunikacji wewnętrznej. Zewnętrznie – na naszych stronach www (www.plusgsm.pl) , w portalach internetowych, przez ogłoszenia w prasie. W przypadku trudnych projektów, do któych kandydatów nie jest łątwo pozyskać, korzystamy również z pomocy firm doradztwa personalnego.
Jakimi cechami, umiejętnościami musi wykazać się kandydat, aby został zatrudniony ?
Szukamy najlepszych, dlatego istotne jest , aby kandydaci byli przygotowani od strony merytorycznej, aby ich profil był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Nie bez znaczenia pozostaje również osobowość. Kandydat do pracy w naszej firmie powinien mieć doświadczenie w pracy, najlepiej w dużej organizacji, co ułatwi mu dostosowanie się do naszej kultury organizacyjnej. Eksperci HR podczas spotkań z kandydatami zwracją uwagę na ich postawę i zachowanie, rozpoznają podczas rozmowy w jakim stopniu identyfikują się oni z wartościami realizowanymi przez naszą firmę, oraz starają się określić ich potrzeby, a także potencjał, jaki mogliby wnieść do spółki i naszej społeczności.
Przez jakie etapy rekrutacji przechodzą kandydaci ?
Pierwszy etap to zgłoszenie przez jednostkę biznesową do departamentu zarządzania zasobami ludzkimi potrzeby zatrudnienia nowego pracownika. Właściwy ekspert HR przygotowuje proces pozyskania kandydata – w tym celu zbiera dodatkowe dane niezbędne do określenia profilu poszukiwanej osoby. Podczas spotkań ustalane są szczegóły dotyczące zarówno kompetencji „twardych” jak i „miękkich” kandydata. Ustalane są również źródła pozyskania zainteresowanych, Na tej podstawie formułujemy ogłoszenie rekrutacyjne. Osoba odpowiedzialna za danych projekt rekrutacyjny analizuje otrzymane aplikacje i dokonuje wstępnej selekcji. W ten sposób wyodrębniamy grupę kandydatów, z którymi zostają przeprowadzone w kolejnych etapach indywidualne spotkania rekrutacyjne, a na ich podstawie przygotowywane są rekomendacje dla zleceniodawcy i prezentacja kandydatów.
Ostatni etap to złożenie oferty pracy wybranej osobie. Ci, którzy brali udział w rekrutacji, ale z różnych przyczyn nie zostali wybrani otrzymują list od naszej firmy z podziękowaniem za udział w procesie rekrutacyjnym.
Ilu kandydatów odpowiada na zgłoszenia ?
Na typowe i popularne stanowiska aplikuje się przeciętnie kilkaset osób(najwięcej na stanowiska, które nie wymagają dużego doświadczenia). Stosunkowo niewielu kandydatów ubiega się o stanowiska specjalistyczne i menedżerskie.
Jakie metody stosują Państwo w procesie rekrutacji ?
Są to zarówno metody bezpośrednie, jak i pośrednie. Często już same źródła pozyskania kandydatów czy kanału komunikacji (np. Internet) pozwalają nam pozyskać kandydatów przeselekcjonowanych i spełniających wstępnie odpowiednie wymagania. Podczas spotkań wykorzystuje się liczne techniki i narzędzia badawcze, mogą to być testy kompetencyjne lub psychologiczne, wywiady pogłębione, zadania „case studies”, testy z języków obcych, a także elementy „koszyka zadań” np. prezentacja dla grupy osób.
Jakie osoby z firmy uczestniczą w rekrutacji ?
W zależności od etapu rekrutacji mogą to być eksperci HR, przedstawiciele z jednostki biznesowej zlecającej rekrutację, zarówno bezpośredni przełożeni, jak i współpracownicy czy praconicy jednostek ściśle związani z zadaniami realizowanymi przez przyszłego pracownika. Podczas rekrutacji na kluczowe stanowiska menedżerskie niezbędna jest obecność dyrektora departamentu zarządzania zasobami ludzkimi oraz członków najwyższej kadry zarządzającej. Zdarza się także, że zapraszamy ekspertów z dziedziny, w której poszukujemy pracownika, aby proces rekrutacji był jak najbardziej efektywny i obiektywny.
Jakie błędy popełniają najczęściej kandydaci i czy można się przed nimi ustrzec ?
Zdarzają się przekłamania w informacjach przekazanych nam w życiorysie, które szybko dają się zweryfikować podczas bezpośredniego kontaktu. Często stres i zdenerwowanie doprowadzają bądź odpowiedzi w trakcie spotkań. Błędy są naturalnym elementem nabywania doświadczenia i nauki, dlatego nie należy wpadać w popłoch z powodu drobnych potknięć.
W jaki spsób powinien zachowywać się kandydat podczas rozmowy ?
Warto skupiać się na swoich silnych stronach, cenionych umiejętnościach i tym co wyróżnia daną osobę spośród innych. Zbyt często kandydaci starają się przekonać ekspertów HR o tym, że potrafią tyle samo co inni, pomijając niesłusznie swe indywidualne zdolności.
Małgorzatą Igras – Tomczak ma wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach w firmach farmaceutycznych, konsultingowych, doradztwa personalnego, budownictwa, a także dyplomacji. Doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą, biorąc udział w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw w obszarze HR, a także występując w roli trenera i mentora.
Jakie metody ?
W procesie rekrutacyjnym firma wykorzystuje test typu „papier i ołówek”, który bada kompetencje kluczowe dla firmy oraz dwa skomputeryzowane testy komercyjne: MBS Meurs – DGK oraz test Thomas.

* MBS Meurs – DGK – określenie przez menedżerów cech, które powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko
* Test Thomas – dokładna analiza cech osobowości kandydata. Wyniki są porównywane do profilu stanowiska pracy.

Na praktyki do PLUSA
Każdego roku firma w lipcu i sierpniu organizuje praktyki dla studentów. Proces rekrutacji zaczyna się już w kwietniu. W tym roku w studenckich praktykach bierze udział 99 osób, które odbywają staż w różnych działach firmy w całym kraju.