Obcokrajowcy pracują gorzej niż Polacy

Ponad połowa pracodawców i kadry zarządzającej (54,6 proc.) uważa, że obcokrajowcy pracują raczej gorzej niż Polacy – wynika z badań zaprezentowanych w Warszawie na konferencji „Imigranci na polskim rynku pracy”.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (MCAZ) przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiono wyniki zrealizowanych na zlecenie Centrum badań percepcji obcokrajowców w społeczeństwie oraz wśród pracodawców.

Wśród badanych pracodawców, 97,6 proc. podało, że nie zatrudnia imigrantów, 2,4 proc. – że zatrudnia imigrantów legalnie oraz 2,2 proc. – że zatrudnia nielegalnie (wynik nie sumuje się do 100). 16,8 proc. pracodawców jest przekonanych, że będzie musiało zatrudnić obcokrajowców w przyszłości, zaś 64,2 proc. jest przeciwnego zdania.Pracodawcy i kadra zarządzająca jako główne bariery w zatrudnianiu cudzoziemców wskazywali m.in. brak znajomości języka (45,2 proc.), niską wydajność pracy (36,1 proc.), nieznajomość sytuacji prawnej (24,4 proc.), niższy poziom wiedzy technicznej (20,5 proc.) oraz różnice kulturowe (14,1 proc.).
Natomiast jako korzyści wskazywane były: niższa pensja i koszty pracy (30,4 proc.), łatwiejsza kontrola (23,9 proc.), lepsza wydajność pracy (20,4 proc.) i wyższy poziom wiedzy fachowej (11,7 proc.).
Pracodawców i kadrę zarządzającą pytano także o to kogo nie chcieliby zatrudniać. 36,9 proc. badanych wskazało mieszkańców krajów byłego ZSRR, 35,5 proc. – Żydów, 27,7 proc. – Azjatów z Dalekiego Wschodu, 26,7 proc. – Arabów i tyle samo Afrykańczyków.
Badanie przeprowadzono w styczniu 2008 r. na reprezentatywnej próbie 1294 pracodawców poprzez kwestionariusz w internecie.
Podczas konferencji przedstawiono także wyniki badania na temat postaw Polaków wobec imigrantów. 63 proc. badanych stwierdziło, że nigdy nie miało kontaktu z przebywającymi w Polsce cudzoziemcami. Żadna z badanych osób nie wskazała imigrantów, jako grupy społecznej, do której powinna być kierowana pomoc państwa.

Zbadano m.in. postawy Polaków wobec cudzoziemców. Polacy postrzegają Afrykańczyków jako leniwych (19 proc.), zacofanych (12 proc.), hałaśliwych (11 proc.), pracowitych (11 proc.) i brudnych (10 proc.), zaś Arabowie odbierani są jako religijni (27 proc.), terroryści (17 proc.), leniwi (13 proc.), hałaśliwi (9 proc.) i brudni (8 proc.).
Azjaci postrzegani są jako pracowici (40 proc.), zaradni (13 proc.), oszczędni(9 proc.), grzeczni (7 proc.) i chytrzy (6 proc.), zaś mieszkańcy b. ZSRR jako pracowici (14 proc.), hałaśliwi (11 proc.), zaradni (10 proc.), powiązani z mafią (10 proc.) i agresywni (8 proc.).
Żydów Polacy oceniają jako chytrych (26 proc.), religijnych (24 proc.), oszczędnych (23 proc.), pracowitych (21 proc.) i zaradnych (10 proc.), natomiast osoby z Europy Zachodniej jako wykształconych (31 proc.), czystych (17 proc.), pracowitych (17 proc.), zrównoważonych (16 proc.) i zaradnych (11 proc.).
Badanie przeprowadzono w dniach 10-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych Polaków powyżej 15. roku życia.
Kierownik MCAZ prof. dr hab Tadeusz Pilch podkreślił, że cała Europa jest na progu ogromnych zjawisk migracyjnych.
Europa jest kontynentem wymierającym, a ręce do pracy to błogosławieństwo – dodał.
Jak podkreślił, prowadzenie takich badań jest niezbędne, ponieważ pozwoli przygotować się do nieuchronnej wielokulturowości. Dodał, że w Polsce jest obecnie ok. 700 tys. cudzoziemców, a każdego roku przybywa ok. 20 tys. osób.
Wyjaśnił, że Międzykulturowe Centrum pomaga cudzoziemcom poprzez organizowanie kursów języka, kultury, zawodowych, a także udziela pomocy prawnej. Według prof. Pilcha, barierą w legalnym zatrudnianiu cudzoziemców jest określenie statusu prawnego, nieznajomość języka polskiego oraz nieodpowiednie kwalifikacje.
Bernardo Vincente Manuel Tomas, który jest uchodźcą z Angolii, przebywa w Polsce już 10 lat i pracuje obecnie jako nauczyciel hiszpańskiego. Jak podkreślił, w integracji pomogło mu rozpoczęcie studiów w Polsce. Według niego, pracodawcy wymagają od cudzoziemców takich samych kwalifikacji jak od Polaków, zaś nie jest dla nich problemem inna narodowość.

 

źródło publikacji: wp.pl