Wynagrodzenia i wartościowanie stanowisk pracy – Opisy stanowisk

Wynagrodzenia i wartościowanie stanowisk pracyZarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. nr 48, poz. 566) przewiduje, że do końca lutego 2008 r. zostanie wdrożony nowy system oceny wartości stanowisk. To początek reformy systemu wynagrodzeń urzędników administracji państwowej. Zwiększenie konkurencyjności zarobków ma zatrzymać odpływ fachowców z administracji. Opracowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów metoda oceny wartości pracy bazuje na sporządzonych według jednego wzoru opisach stanowisk. Przetestowano ją w wybranych urzędach w ramach programu pilotażowego. Ocena wartości stanowisk będzie prowadzona w oparciu o tzw. kryteria syntetyczne wykorzystywane w biznesie, tj. kompetencje, złożoność pracy i zakres odpowiedzialności. Zmiany są niezbędne przede wszystkim ze względu na potrzebę efektywnego wydatkowania funduszy strukturalnych, zwłaszcza w trakcie przygotowań do EURO 2012. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi przyczyni się nie tylko do bardziej racjonalnego organizowania rekrutacji i planowania rozwoju pracowników, ale także do zwiększenia przejrzystości polityki kadrowej w administracji. Wdrożenie nowej metody poprzedził kilkumiesięczny program pilotażowy, który objął wybrane stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach transportu i zdrowia, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Wyższym Urzędzie Górniczym oraz śląskim i podlaskim urzędach wojewódzkich. Dokonano oceny wartości około tysiąca stanowisk urzędniczych. Wyniki programu zweryfikowano w drodze konsultacji międzyresortowych i w uzgodnieniach z ekspertami, m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej.Uwaga:Uprzejmie informujemy, że dnia 19 lutego 2008 r. opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 12 z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 15, poz. 163). Zarządzenie to wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja dotyczy jedynie terminu zakończenia procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, który został przesunięty na dzień 31 maja 2008 r.