Wynagrodzenia polskich menedżerów w 2008 roku – raport wynagrodzeń 2008

Najwyższe płace otrzymują menedżerowie zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzenia miesięcznego wynosi 11000 PLN i zarabiają oni średnio dwukrotnie więcej niż menedżerowie w lubelskim czy lubuskim.Artykuł jest podsumowaniem badania poziomu wynagrodzeń menedżerów w Polsce. W badaniu wzięło udział 3003 menedżerów (dyrektorzy i kierownicy) i zostało ono przeprowadzone w kwietniu 2008 roku.
Jak wynika z tabeli 1 mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto menedżerów wynosi 7 500 PLN. 50% badanych zarabia pomiędzy 4 780 PLN a 12 800 PLN, 10% zarabia poniżej 3 140 PLN, a kolejne 10% powyżej 22 000 PLN. Wynagrodzenia mężczyzn zajmujących kierownicze stanowiska (8 000 PLN) są wyższe o 33% od płac kobiet (6 000 PLN) na tych samych stanowiskach.

Wynagrodzenia menedżerów

Tabela 2 przedstawia jak kształtują się wynagrodzenia w zależności od zajmowanego miejsca. Jak wynika z tabeli mediana wynagrodzenia całkowitego zarządu wynosi 37 250 PLN, a 10% zatrudnionych w nim osób otrzymuje płacę powyżej 120 000 PLN. Miesięczne dochody dyrektorów kształtują się na poziomie 13 000 PLN, natomiast mediana wynagrodzeń kierowników wynosi 6 138 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów

Zaledwie 4% menedżerów najwyższego szczebla zarabia poniżej 20 000 PLN. Największą grupę (56%) stanowią osoby zarabiający od 21 000 PLN do 40 000 PLN. 13% menedżerów zarabia powyżej 100 000 PLN. 27% dyrektorów zarabia od 5 000 PLN do 10 000 PLN. Również liczną grupę stanowią dyrektorzy zarabiający w przedziale od 10 000 PLN do 15 000 PLN, 4% otrzymuje miesięczne wynagrodzenie powyżej 50 000 PLN. Wynagrodzenia całkowite kierowników są zdecydowanie niższe od wynagrodzeń dyrektorów i tylko 5% kierowników zarabia powyżej 20 000 PLN. Największą grupę stanowią kierownicy zarabiający do 6 000 PLN.

Wynagrodzenia w różnych branżach
Zobaczmy teraz jak kształtują się wynagrodzenia menedżerów w różnych branżach. Jak wynika z tabeli do najlepiej opłacanych branż należą technologie informatyczne oraz bankowość. Mediana wynagrodzenia całkowitego w branży IT wynosi 9 200 PLN a w bankowości 9 100 PLN. Najniższe płace otrzymują menedżerowie zatrudnieni w rolnictwie.

Wynagrodzenie w poszczególnych działach
N dochody osiągają członkowie i inni pracownicy zarządu. Mediana ich wynagrodzenia wynosi 14 750 PLN, a 10% z nich osiąga dochody powyżej 45 000 PLN. Na drugim miejscu znajdują się menedżerowie działu finansowego i controllingu z wynagrodzeniami w wysokości 12 650 PLN. 10% menedżerów tego działu osiąga miesięczne dochody powyżej 31 000 PLN. Najsłabiej z kolei są opłacani menedżerowie działu administracyjnego i obsługi klienta.

Wynagrodzenie w zależności od wielkości firmy
Jak wynika z tabeli 12 najniższe płace otrzymują menedżerowie zatrudnieni w mikro przedsiębiorstwach. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 5 850 PLN i jest o 35% niższa od mediany dla firm zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują menedżerowie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Ich mediana wynagrodzenia całkowitego wynosi 9 000 PLN. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rozpiętości płacowe w badaniu. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa 10% najlepiej opłacanych menedżerów otrzymuje zwykle płacę 6 krotnie wyższą niż 10% najniżej opłacanych.

Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym

Menedżerowie zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego otrzymują wynagrodzenie wyższe o 62,5% w stosunku do menedżerów zatrudnianych w firmach z przewagą kapitału polskiego. Proszę zwrócić uwagę, że 10% menedżerów w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabia powyżej 28 000 PLN a firmach z kapitałem polskim jest to tylko 15 500 PLN.

Wynagrodzenia w zależności od rodzaju firmy
Najwyższe dochody otrzymują menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych. Mediana w tym przypadku wynosi 7 950 PLN, przy czym jest ona niewiele wyższa od mediany menedżerów prowadzących własną działalność gospodarczą, która wynosi 7 750 PLN. Niższe wynagrodzenia otrzymuje kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach państwowych oraz zatrudnieni w sferze budżetowej i komunalnej.

Wynagrodzenie w zależności od rodzaju spółki
Jak wynika z badań, najwyższe płace otrzymują menedżerowie zatrudniani w spółkach akcyjnych. Mediana ich wynagrodzeń kształtuje się na poziomie 8 500 PLN i jest o 10% wyższa od mediany wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochód kadry zarządzającej w spółach cywilnych i jawnych jest zbliżony. Wynosi odpowiednio 4 865 PLN i 4 550 PLN. W przypadku spółek akcyjnych 10% menedżerów zarabia powyżej 23 500 PLN, a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powyżej 22 400 PLN.

Wynagrodzenia w zależności od wieku badanych
Najwyższe wynagrodzenie całkowite otrzymują menedżerowie w wieku 31-40 lat. Mediana kształtuje się w tym przypadku na poziomie 9 000 PLN. Menedżerowie w wieku do 30 lat zarabiają około 37% mniej niż grupa najlepiej opłacana, natomiast w kategorii wiekowej 41-50 lat wynagrodzenie jest niższe o około 11%. Zaobserwować można, że w przypadku menedżerów powyżej 51 lat mediana wynagrodzenia stopniowo maleje.

Źródło: Wynagrodzenia.pl

za: